Επίδομα ενοικίου: Πως θα κάνετε αίτηση – Τι ποσό δικαιούστε

Από την Τετάρτη 13 Μαρτίου, ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το επίδομα στέγασης.
Πρόκειται για επιδότηση ενοικίου, σε κύρια κατοικία.

Οι αιτήσεις, γίνονται είτε ηλεκτρονικά, μέσα από την ιστοσελίδα www.epidomastegasis.gr , με τους κωδικούς πρόσβασης του taxis είτε στα Κέντρα Κοινότητας της περιοχής σας, κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά σε κέντρο κοινότητας, εφόσον η μονογονεϊκότητα ή η ύπαρξη απροστάτευτου/των τέκνου/νων στο νοικοκυριό δεν αντλούνται αυτόματα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.

Για την υποβολή της αίτησης, είναι απαραίτητο ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο, στο όνομα του αιτούντος, σε ισχύ κατά την ημερομηνία της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος (κατ’ ελάχιστον 6 μήνες).

ΤΙ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ: Το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, στην τελευταία φορολογική δήλωση, να μην υπερβαίνει τις 7.000€ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500€ για κάθε μέλος του νοικοκυριού, με ανώτατο όριο τα 21.000€.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει το ποσό των 120.000€ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000€ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000€.

Υπάρχει επίσης όριο στο ύψος των καταθέσεων και το ποσό των τόκων καταθέσεων που κατέχουν τα μέλη του νοικοκυριού.

ΔΙΑΜΟΝΗΣ: Ο δικαιούχος του επιδόματος αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού, πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε (5) έτη.

Από την ένταξη στο πρόγραμμα εξαιρούνται νοικοκυριά που:

 • Είναι ενταγμένα σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου.
 • Μισθώνουν μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες,
 • Μισθώνουν μέρος κατοικίας
 • Μισθώνουν ως κατοικία, ακίνητο συγγενών πρώτου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, πρώην συζύγου, καθώς και ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης, εκτός κι αν η σύμβαση μίσθωσης έχει ημερομηνία πριν την 31/1/2019 και έχει υποβληθεί εμπροθέσμως.
 • Μισθώνουν κατοικία η οποία τους είχε παραχωρηθεί σε προηγούμενες φορολογικές χρήσεις.

Βήματα για ηλεκτρονική αίτηση:

 • Είσοδος στην πλατφόρμα με τους κλειδάριθμους του TAXISnet.
 • Πιστοποίηση του ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου.
 • Θα εμφανίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (προσωπικά, επικοινωνίας, εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία, σύνθεση νοικοκυριού κ.ά.)
 • Ο δικαιούχος θα πρέπει να συμπληρώνει τον αριθμό του μισθωτηρίου συμβολαίου του.
 • Εφόσον απαιτείται συναίνεση από άλλα μέλη του νοικοκυριού, αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται πριν υποβληθεί η αίτηση.

Απαιτούμενα στοιχεία για αίτηση σε Κέντρο Κοινότητας:

 • Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο με γνήσιο υπογραφής από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού
 • ΑΜΚΑ (Όλων των μελών του νοικοκυριού)
 • ΑΦΜ (Όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού)
 • E-mail
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (οποιασδήποτε τράπεζας) με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον αιτούντα
Μοιραστείτε την είδηση