Οικονομίανέαπρωτοσέλιδο Β

Δημόσιο | ποιοι θα πάρουν έως και 2 μισθούς επιπλέον

Μέχρι και 2 μισθούς το χρόνο για όσους πιάσουν ή ξεπεράσουν (κατά περίπτωση και αντικείμενο) το 80%-95% των στόχων που τους έχουν τεθεί, προβλέπει το νέο «Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων». 

Θα απευθύνεται σε όσους συμβάλλουν περισσότερο στην προάσπιση, αξιοποίηση και επαύξηση της δημόσιας περιουσίας, καταπολέμηση οικονομικών εγκλημάτων, ή στην ταχεία εκκαθάριση υποχρεώσεων εισπράξεων και πληρωμών κλπ.

Με νέα απόφαση ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, θέτει τα κριτήρια και δίνει διευκρινίσεις, πώς και σε ποιους θα δοθούν τα μπόνους.

Όπως ξεκαθαρίζει, μεταξύ άλλων:

· Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.) «δύνανται να καταβάλλεται»  για την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για κάθε υπηρεσία

· Δικαιούχοι είναι πολιτικοί υπάλληλοι και ένστολο προσωπικό των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, των Οικονομικών Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), καθώς και στις λοιπές υπηρεσίες και φορείς, που εποπτεύονται ή υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομικών

·  Το μπόνους καταβάλλεται κάθε χρόνο, για τους στόχους που έχουν τεθεί για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος

· Κάθε Προϊστάμενος θα πρέπει, αξιολογώντας το ποσοστό εμπλοκής εκάστου υπαλλήλου στην υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί, να ορίσει το ύψος του Κινήτρου

· Για κάθε υπάλληλο, το μπόνους δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το 15% του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου

·  Το Κίνητρο δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά αλλά υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.

· Το Κ.Ε.Δ.Σ. προσδιορίζεται βάσει της εμπλοκής και συνεισφοράς εκάστου υπαλλήλου στην υλοποίηση των τιθέμενων στόχων

·  Δεν χορηγείται κατά τρόπο οριζόντιο γιατί έτσι δεν θα συνιστά σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής αλλά επιδοματικού χαρακτήρα μέτρο, που κάθε άλλο παρά συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπαλλήλων.

· Οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι καλούνται να προσδιορίσουν το Κ.Ε.Δ.Σ. κατά την ελεύθερη κρίση τους, αναλόγως της συμμετοχής των υπαλλήλων τους στην επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, αποφεύγοντας φαινόμενα εξισωτισμού

Βασικά κριτήρια βάσει των οποίων θα κριθούν οι δικαιούχοι, για στόχους που έχουν ανατεθεί –αναλόγως και του κλάδου ή της υπηρεσίας-  θα είναι μεταξύ άλλων:

·  Έλεγχος, εκκαθάριση και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, καθώς και εξόφληση αυτών εντός τριάντα ημερών από τη χρέωση του ηλεκτρονικού φακέλου του αιτήματος στον αρμόδιο υπάλληλο.

·  Μείωση ληξιπρόθεσμων οφειλών Δημοσίου.

·  Έλεγχος και προώθηση δικαιολογητικών δικαιούχων αποζημίωσης από θεομηνίες. 

·  ΕΦΚΑ: Έγκαιρη έκδοση συνταξιοδοτικών πράξεων εντός δύο μηνών.

·  Κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δημοσιονομικών ελέγχων μέχρι τις 30 Ιουλίου, με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της εισροής των απαραίτητων στοιχείων από τις αρμόδιες για τη συλλογή τους Υπηρεσίες.

·  Έγκαιρη επεξεργασία και ανάλυση δεικτών του τομέα ενέργειας στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές, για την αξιοποίηση των στοιχείων αυτών στον καθορισμό δημοσιονομικών παρεμβάσεων και εν γένει στον οικονομικό και δημοσιονομικό προγραμματισμό.

·  ΓΓΠΣ-ΔΔ: Ψηφιοποίηση των ζωνών, πινάκων, τιμών, συντελεστών και εντύπων του αντικειμενικού συστήματος και μέριμνα διαμόρφωσης και λειτουργίας της διαδικτυακής πληροφοριακής πλατφόρμας/ιστοσελίδας «valuemaps.gov.gr» σε συνεργασία με την ΓΓΠΣ Δημόσιας Διοίκησης.

·  Έγκαιρη επεξεργασία και αποστολή εκθέσεων υπηρεσιακών απόψεων προς το ΣτΕ, επί εκδίκασης αιτήσεων ακυρώσεως υπουργικών αποφάσεων καθορισμού τιμών του αντικειμενικού συστήματος.

·  Κτηματικές Υπηρεσίες:  αξιολόγηση αιτημάτων, πληροφοριών και καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας Δημοσίων κτημάτων και αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού από δραστηριότητές φυσικών ή νομικών προσώπων και η διαβίβαση όταν απαιτείται των σχετικών εγγράφων στις συναρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διενεργήσουν σχετικές έρευνες και ελέγχους, εντός είκοσι ημερών από την είσοδο στη Κτηματική Υπηρεσία του τελευταίου σχετικού εισερχομένου.

·   ΣΔΟΕ:  αξιολόγηση αιτημάτων και πληροφοριών που αφορούν περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και η διαβίβαση όταν απαιτείται των σχετικών αιτημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε., προκειμένου να διενεργήσουν σχετικές έρευνες και ελέγχους, εντός είκοσι ημερών από την είσοδο στη Διεύθυνση του τελευταίου σχετικού εισερχομένου.

·  Διεύθυνση Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών: Απάντηση ερωτημάτων εντός 2 ημερών από την ημερομηνία υποβολής.

·  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: Βελτίωση εισπραξιμότητας ληξιπρόθεσμων οφειλών

·  Πλήθος των υποθέσεων δωρεών υπέρ του Δημοσίου που ολοκληρώνονται/πλήθος νέων υποθέσεων δωρεών υπέρ του Δημοσίου που δημιουργήθηκαν μέσα στο ίδιο εξάμηνο.

Πηγή: newmoney.gr
Κωστής Πλάντζος

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr