Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αστυφυλάκων Ρεθύμνου | προκήρυξη

Σε προσλήψεις µε επιλογή, διδακτικού προσωπικού µε ωριαία αποζηµίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, θα προχωρήσει η Σχολή Αστυφυλάκων/Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου.
Μέσα από ανακοίνωση καλούνται όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Προσόντα Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούµενα γενικά προσόντα:

1. Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα.
3. Να µην εµπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α-26/09-02-2007), όπως ισχύει.
4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόµιµα απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
5. Να µην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η ∆εκεµβρίου του έτους διορισµού τους.
6. Σε περίπτωση που κατέχουν δηµόσια θέση, να µην υπόκεινται στους περιορισµούς των νόµων περί πολυθεσίας.
7. Να πληρούν τα προβλεπόµενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και να µην εµπίπτουν στα κωλύµατα διορισµού αυτού (Κεφ. Α’ Ν. 3528/2007 ΦΕΚ Α – 26/9-2-2007), όπως ισχύει.
8. Να έχουν υγεία και αρτιµέλεια, που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και να µην πάσχουν από λοιµώδη ή µεταδοτικά νοσήµατα.
9. Οι υποψήφιοι/-ες, που δεν προέρχονται από Αστυνοµικούς, πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν τίτλο σπουδών Ελληνικού ή ισότιµου αναγνωρισµένου αλλοδαπού Πανεπιστηµίου, που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείµενο που επιθυµούν – αιτούνται να διδάξουν.
10. Οι υποψήφιοι/-ες εν ενεργεία Αστυνοµικοί θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» κατά τα τρία τελευταία έτη (σε περίπτωση που δεν έχουν λόγω πραγµατικού χρόνου υπηρεσίας αξιολογηθεί για τρία έτη, θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι», είτε κατά το τελευταίο έτος, είτε κατά τα δύο τελευταία έτη).
11. Οι υποψήφιοι/-ες εν ενεργεία Αστυνοµικοί θα πρέπει να έχουν κριθεί ευµενώς από τα αρµόδια Συµβούλια κατά την τελευταία κρίση.
12. Οι υποψήφιοι/-ες εν ενεργεία Αστυνοµικοί να µην έχουν τιµωρηθεί για πειθαρχικά παραπτώµατα. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αριθµός τωνπροκηρυχθεισών θέσεων δεν καλυφθεί από υποψηφίους/-ες µε το εν λόγω προσόν, τότε θα εξετάζεται το ενδεχόµενο διορισµού υποψηφίου αιτούντα, ο οποίος/-α έχει τιµωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωµα, το οποίο επισύρει την επιβολή κατώτερης πειθαρχικής ποινής.
13. Οι υποψήφιοι/-ες εν συντάξει Αστυνοµικοί, Στρατιωτικοί κ.λπ. θα πρέπει να έχουν αποστρατευτεί ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους.
14. Οι υποψήφιοι/-ες εν συντάξει Αστυνοµικοί ή Στρατιωτικοί κ.λπ. θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελµατική πείρα και µόρφωση στο γνωστικό αντικείµενο που επιθυµούν – αιτούνται να διδάξουν η οποία να προκύπτει από την Υπηρεσία τους στο Σώµα και την επιµόρφωσή τους στο ίδιο αντικείµενο και να διαθέτουν διδακτική ικανότητα και πείρα.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Μοιραστείτε την είδηση