Κρήτηνέαπρωτοσέλιδο Α

10 προσλήψεις στον Δήμο Κισάμου | από αύριο οι αιτήσεις

Στην πρόσληψη 10 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στην Υπηρεσία Καθαριότητας, θα προχωρήσει ο Δήμος Κισάμου, όπως προκύπτει από προκήρυξη που δημοσιεύθηκε σήμερα, στη Διαύγεια.

Αιτήσεις θα πραγματοποιούνται από αύριο 7 Απριλίου έως την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020.

Αναλυτικότερα, θα προσληφθούν:

  • 8 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
  • 2 ΔΕ Οδηγών

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 , άρ.11 έως 17.

Τόπος Υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Κισσάμου, Πολεμιστών 1941, Τ.Κ.73400 Κίσσαμος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Μαγδαληνής Γαμπά (τηλ. επικοινωνίας: 28223-40210).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης:
α) στον δικτυακό τόπο του Δήμου Κισσάμου (www.kissamos.gr) και
β) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Δείτε εδω ολόκληρη την προκήρυξη

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr