Τουρισμόςνέαπρωτοσέλιδο Γ

Κίσαμος | αιτήσεις για  απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας 

Ο Δήμος Κισάμου ανακοινώνει ότι, με το ΦΕΚ 1432/τ.Β’/10-03-2023, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 38609ΕΞ2023/10-03-2023/10-03-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα τον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού.

Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενες όμορες επιχειρήσεις που επιθυμούν τη  μίσθωση αιγιαλού–παραλίας  μπορούν να υποβάλουν αίτηση μίσθωσης στο Δήμο Κισάμου έως τις 23-06-2023, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Αίτηση μίσθωσης (διατίθεται από την Υπηρεσία)
⦁ Άδεια λειτουργίας επιχείρησης και θεωρημένη Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 περί ισχύος της εν λόγω άδειας.
⦁ Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές χρήσεις.
⦁ Σήμα ΕΟΤ (για τουριστικά καταλύματα) ή γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (για επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες να διαθέτουν).
⦁ Αν η όμορη-αιτούσα επιχείρηση είναι τουριστικό κατάλυμα, απαιτείται θεωρημένη Υπεύθυνη Δήλωση N.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι το σήμα ΕΟΤ, που προσκομίστηκε, είναι σε ισχύ.
⦁ Αποτύπωση του προς παραχώρηση χώρου με επιμέλεια του αιτούντος, με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ. ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, όπου αυτός υφίσταται.
⦁ Θεωρημένη Υπεύθυνη Δήλωση περί Ν. 1599/1986 περί μη κατάληψης του προς μίσθωση χώρου, πριν τη σύναψη της σύμβασης.
⦁ Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής στο Δήμο Κισάμου.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι, αν μεταξύ επιχείρησης που αιτείται τη μίσθωση και του αιγιαλού–παραλίας, παρεμβάλλεται δημόσια έκταση–παλαιός αιγιαλός, θα πρέπει να προσκομισθεί μισθωτήριο, το οποίο έχει συναφθεί με την ΕΤΑΔ ΑΕ.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, ήτοι στο 2822340231, αλλά και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Κισάμου (www.kissamos.gr/news), όπου έχει αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση και είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr