Κρήτη | τοποθέτηση ιατρών για ειδίκευση – απαραίτητα δικαιολογητικά

Σύμφωνα με ενημέρωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης θα πρέπει να προσκομιστεί στην Υπηρεσία άμεσα μετά την έκδοση και παραλαβή από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης άδειας άσκησης επαγγέλματος σε αντικατάσταση της βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών, για την άμεση τοποθέτηση ιατρών για ειδίκευση σε κενές θέσεις.

Επίσης, θα πρέπει να προσκομιστεί και φωτοαντίγραφο πτυχίου από το Πανεπιστήμιο αποφοίτησης σε αντικατάσταση της βεβαίωσης περάτωσης σπουδών.

Τα παραπάνω έγγραφα μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), τηλεομοιοτυπία (fax) ή να προσκομιστούν με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Αρθμός φαξ: 2810282237

Μοιραστείτε την είδηση