Κρήτη | ο ΒΟΑΚ στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00(σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 39842/26 Ιουνίου 2021 (τεύχος Β΄ 2744)Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Το θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και μετις διατάξειςτου Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

Α.Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Έκφραση άποψης για τους Περιβαλλοντικούς όρους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΝΕΑΠΟΛΗ ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ)» με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑ 33407/2296/07-04-2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

(Εισηγητής ο κ Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΚ στον Τομέα Περιβάλλοντος)

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr

Χρηστάλλα Κακαβελάκη έχει δημοσιεύσει 20733 άρθρα. Δείτε όλα τα άρθρα του συντάκτη Χρηστάλλα Κακαβελάκη