Για το «Bonus Mares» στο Ελσίνκι το ΜΑΙΧ | υπηρεσίες οικοσυστημάτων

Στην τελική συνάντηση του έργου BONUS MARES που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι κατά την περίοδο 13-14 Φεβρουαρίου 2020, συμμετείχε το ΜΑΙΧ.
Το έργο BONUS MARES, το οποίο σχετίζεται με την αξιολόγηση πολλαπλών μεθόδων για τις υπηρεσίες βιώσιμων οικοσυστημάτων και παράκτιων ζωνών, χρηματοδοτείται από την ΕΕ στα πλαίσια του άξονα BONUS 4.2: Σύνδεση αγαθών και υπηρεσιών οικοσυστήματος με τον ανθρώπινο τρόπο ζωής και την ευημερία. Το έργο αυτό άρχισε τον Οκτώβριο του 2018 και τελειώνει τον Μάρτιο του 2020, ενώ συμμετέχουν εταίροι από τη Φινλανδία, την Εσθονία και τη Γερμανία.

Στόχος του έργου είναι η διαχείριση παράκτιων ζωνών και η αξιολόγηση της βιωσιμότητας των υπηρεσιών οικοσυστήματος της Βαλτικής Θάλασσας, των συνεργειών, των αλληλεπιδράσεων και των δεσμών με τον ανθρώπινο τρόπο ζωής, την υγεία και την ευημερία.
Το έργο αυτό βασίζεται στη μετα-αξιολόγηση της υπάρχουσας έρευνας σε οικολογικές, βιολογικές, κοινωνικοοικονομικές και υγειονομικές επιστήμες και σε συναφείς μεθόδους αποτίμησης. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα πολυδιάστατο, καινοτόμο και συμμετοχικό εργαλείο μελλοντικής αξιολόγησης για την εκπόνηση σεναρίων που μπορεί να αξιολογήσει με κριτικό πνεύμα τα υφιστάμενα κενά και να προσδιορίσει τις μελλοντικές ερευνητικές ανάγκες.
Συγκρίνει και επομένως παρατηρεί, παρακολουθεί και αξιολογεί τις υπηρεσίες οικοσυστήματος σε σχέση με τις αξίες χρήσης και μη χρήσης.

Κατά τη διάρκεια της τελικής συνάντησης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων της Βαλτικής Θάλασσας, τη χαρτογράφηση τους καθώς και για τις σχετικές μεθόδους αποτίμησης.
Συμμετείχαν σε μια διεπιστημονική διαδικασία κοινωνικής μάθησης και συν-δημιουργίας μεταξύ εμπειρογνωμόνων, ενδιαφερομένων και φορέων λήψης αποφάσεων για την επίτευξη μιας κοινής και ολιστικής αντίληψης, ανταλλασοντας απόψειςκαι πρότεινοντας νέες πρακτικές ή τομείς για βελτίωση.

Εκ μέρους του ΜΑΙΧ, ο κ. Γεώργιος Αγγελάκης, μοιράστηκε την εμπειρία του σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των υπηρεσιών οικοσυστημάτων της Μεσογείου, επισημαίνοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές με τις υπηρεσίες οικοσυστήματος της Βαλτικής, προτείνοντας επίσης κατάλληλες μεθόδους αποτίμησης για την αειφόρα ανάπτυξη και ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών.

Μοιραστείτε την είδηση