Δήμος Κισάμου | ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών – προϋποθέσεις

Ο Δήμος Κισάμου ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί αποκλειστικά από 15.2.2020 μέχρι και 30.6.2021 και οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως και 11.6.2021 (ημερ. δημοσ. Ν.4807/2021).

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι αποκλειστικά :

α) Οι επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΚΥΑ 18440/10.03.2021 (ΦΕΚ 961/11.03.2021 τεύχος Β’) και

β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19

2) άνεργοι

3) να ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19

4) ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

Οι εντασσόμενες οφειλές δύνανται, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου: 

Α. είτε να εξοφληθούν εφάπαξ με παραγραφή του συνόλου των κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και των προστίμων λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους

Β. είτε να ρυθμιστούν με τους παρακάτω ευνοϊκούς όρους και υπό την προϋπόθεση ότι η κάθε δόση θα είναι μεγαλύτερη των 20,00 € για οφειλέτες-φυσικά πρόσωπα και 50,00 € για οφειλέτες-επιχειρήσεις κάθε είδους, εντασσόμενες όμως στους Κ.Α.Δ. της ΚΥΑ 18440/10.03.2021:

α/αΑριθμός δόσεωνΠοσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων & προστίμων
12 – 2480%
225 – 4870%
349 – 7260%
473 – 10050%

Οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο έως τις 31.10.2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Κισάμου, στο τηλέφωνο 28223–40218 καθώς και 28223-40231,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σύνδεσμοι:

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8gZnKlL1cGpN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K–td6SIuYroNMUuKoeTnlAV3q1zXedXbZQ6DJyYliDQMTq75PSi

Μοιραστείτε την είδηση