Αιτήσεις για παραχώρηση παραλίας – αιγιαλού | Δήμος Πλατανιά

Ανακοίνωση για τις αιτήσεις μίσθωσης παραλίας – αιγιαλού, εξέδωσε ο Δήμος Πλατανιά, στα πλαίσια της εκδοθείσας ΚΥΑ, όπου κάνει γνωστό ότι οι ενδιαφερόμενοι για μίσθωση μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, από την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και έως την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020.

Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό 40% του περσινού  ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του άρθρου17 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’)&ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05-06-2020 (ΦΕΚ 2198/05-06-2020 τεύχος Β΄), κατά προτεραιότητα σε αυτούς που είχαν σύναψει σύμβαση το έτος 2019

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση είναι:

α) φορολογική ενημερότητα   που έχει εκδοθεί έως 30 ημέρες από την προσκόμιση της ,

β) άδεια λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση,

γ) έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., της επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει χρήσεις, προκειμένου να  επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της παρούσας και

δ) πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον οικείο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα.

Τα παραπάνω υποβαλλόμενα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην σύμβαση παραχώρησης. (άρθρο 3 ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) &ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05-06-2020 (ΦΕΚ 2198/05-06-2020 τεύχος Β΄)

Ο Προϊστάμενος

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Μοιραστείτε την είδηση