9,5 εκ. ευρώ για ανάπτυξη διευθυντικών δεξιοτήτων εργαζόμενων γυναικών | ΕΣΠΑ για ιδιωτικό τομέα

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση ΕΣΠΑ, προυπολογισμού 9.465.000€ , που αφορά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζόμενων γυναικών του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, σε όλη τη χώρα.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών και συμβουλευτική καθοδήγηση των ωφελουμένων
 • κατάρτιση σε σημαντικά, για την ενίσχυση θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας, θεματικά αντικείμενα
 • βιωματικά εργαστήρια για την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων με ουσιαστική και άμεση πρακτική εφαρμογή με σκοπό την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων των ωφελουμένων, την ενίσχυση πχ του θάρρους, της έμπνευσης, της επινοητικότητας τους (coaching) κ.ά.
 • πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων /δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ
 • συντονισμό, διαχείριση και παρακολούθηση της πράξης που θα ενταχθούν
 • προβολή και δημοσιότητα της δράσης.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
 • Εποπτευόμενοι φορείς Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO

Περίοδος υποβολής

από 9/3/2020 έως 1/6/2020

Όροι και προϋποθέσεις

Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης. Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης:

 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου: 1) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα υλοποίησης της πράξης όπως: Νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό σύστασης του Δικαιούχου με τυχόν τροποποιήσεις ή/ και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα (ΦΕΚ, όπου θα εμφανίζεται ο σκοπός ή/ και οι αρμοδιότητες, ο/η νόμιμος εκπρόσωπος, η έδρα και τα τυχόν παραρτήματα κλπ), 2) Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων του Δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική Νομοθεσία.
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • Προγραμματική σύμβαση, εφόσον απαιτείται
 • Παράρτημα ΤΔΠ – Τμήμα Η: Χρηματοδοτικό Σχέδιο Υποέργου Εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται
 • Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος: πχ τύπου GANTT
 • Έντυπο Ανάλυσης Κόστους
 • Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα: Σημειώνεται ότι όπου στο πρότυπο γίνεται αναφορά σε «μήνα» ή «ανθρωπομήνα» θα πρέπει να αναχθεί σε «ανθρωποώρα». Θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως ότι η επιλογή της υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα αποτελεί αντικειμενικά την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης σε σχέση με τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά, εφόσον απαιτείται
 • Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
 • Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης
 • Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Εργου & Υλοποίηση συναφών Έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Χρηματοοικονομική ικανότητα, εφόσον απαιτείται
  Λοιπά έγγραφα: 1) Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Δικαιούχος δεν τελεί υπό πτώχευση, υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση, υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, υπό διαδικασία έκδοσης πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογης κατάστασης. 2) Ασφαλιστική-Φορολογική ενημερότητα του Δικαιούχου. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (των σημείων 1 και 2) πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. 3) Αποδεικτικά σχετικά με το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο υπόκειται ο δυνητικός δικαιούχος. 4) Υπεύθυνη Δήλωση Παραρτήματος VIII περί καθεστώτος ΦΠΑ. 5) Λίστα ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. 6) Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης χρηματοδότησης, με έμφαση στην οργάνωση των Υποέργων σε πακέτα εργασίας και παραδοτέα. 7) Σύμφωνο Συνεργασίας για Συνδικαιούχους.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Μοιραστείτε την είδηση