Οικονομίανέαπρωτοσέλιδο Α

Χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια στους 25 – 39 ετών | όσα ορίζει η νέα ΚΥΑ

Βγήκε η νέα ΚΥΑ που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση των χαμηλότοκων ή άτοκων δανείων του προγράμματος «Σπίτι μου» για άτομα ηλικίας 25-39 ετών που επιθυμούν να αγοράσουν κατοικία.

Η ΚΥΑ αναφέρει ότι οι ενδιαφερόμενοι μετά από απόφαση της ΔΥΠΑ υποβάλλουν αίτηση η οποία κρίνεται και επιλέγεται από το πιστωτικό ίδρυμα. Στην αίτηση υποβάλλονται και συγκεκριμένα δικαιολογητικά όπως αποδεικτικό ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης και φορολογική δήλωση. στην συνέχεια οι τράπεζες ελέγχουν τις προϋποθέσεις και αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα αυτού που έχει υποβάλει την αίτηση.

Το πιστωτικό ίδρυμα μέσα σε 2 μήνες δίνει την προέγκριση δανείου και ο ενδιαφερόμενος επίσης μέσα σε 2 μήνες καλείται να ενημερώσει την τράπεζα για το ποσό του δανείου, την τιμή του ακινήτου και τα απαραίτητα έγγραφα. Στην περίπτωση που η ημερομηνία παρέλθει τότε η προέγκριση της τράπεζας δεν ισχύει.

Η ΚΥΑ ορίζει τη διαδικασία που θα ισχύσει σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσεων.

Συγκεκριμένα θα ορίζεται ότι σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της δόσης δανείου πάνω από 30 ημέρες τότε η τράπεζα χαρακτηρίζει τον δανειολήπτη μη συνεργάσιμο εφόσον δεν καταβάλει τη δόση και μετά από 90 ημέρες συνεχούς υπερημερίας καταγγέλλει τη σύμβαση.

Παράλληλα όπως έχει αποκαλύψει το Dnews θα αναφέρεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μετά από απόφαση της ΔΥΠΑ υποβάλλουν αίτηση η οποία κρίνεται και επιλέγεται από το πιστωτικό ίδρυμα. Στην αίτηση υποβάλλονται και συγκεκριμένα δικαιολογητικά όπως αποδεικτικό ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης και φορολογική δήλωση.

Στην συνέχεια οι τράπεζες ελέγχουν τις προϋποθέσεις και αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα αυτού που έχει υποβάλει την αίτηση. Το πιστωτικό ίδρυμα μέσα σε 2 μήνες δίνει την προέγκριση δανείου και ο ενδιαφερόμενος επίσης μέσα σε 2 μήνες καλείται να ενημερώσει την τράπεζα για το ποσό του δανείου, την τιμή του ακινήτου και τα απαραίτητα έγγραφα.

Στην περίπτωση που η ημερομηνία παρέλθει τότε η προέγκριση της τράπεζας δεν ισχύει.

Δικαιούχοι των άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων είναι άτομα ηλικίας 25-39 ετών (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου), ή σύζυγοι ή πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον ο ένας εκ των δύο είναι ηλικίας από 25 έως 39 ετών, υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

– διαθέτουν συνολικό ετήσιο εισόδημα όχι μικρότερο 10.000 ευρώ και όχι μεγαλύτερο από αυτό το οποίο, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, αντιστοιχεί στο εισοδηματικό κριτήριο που ορίζεται για τη λήψη επιδόματος θέρμανσης με την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235), και

– δεν διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους.

Το ανώτατο όριο εισοδήματος ανέρχεται σε 16.000 ευρώ για τον άγαμο και σε 24.000 ευρώ για το έγγαμο, ποσό που προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί. Προτεραιότητα εξετάζεται να δοθεί στα νέα ζευγάρια που είναι ήδη γονείς (με ένα ή περισσότερα παιδιά), έναντι εκείνων που δεν έχουν οικογένεια, ή είναι ελεύθεροι.

Τα ακίνητα πρέπει να έχουν αξία έως 200.000 ευρώ, εμβαδόν έως 150 τ.μ. και παλαιότητα τουλάχιστον 15 ετών, ενώ για τους όρους του δανείου προβλέπονται τα εξής:

α) Η αγορά του ακινήτου δεν μπορεί να γίνει από συγγενή πρώτου ή δεύτερου βαθμού του αγοραστή.

β) Το ακίνητο αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα από τον αγοραστή ή, αν πρόκειται για συζύγους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης, κατά κυριότητα >50% για καθέναν από αυτούς.

γ) Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ και η διάρκεια τα τριάντα έτη.

δ) Το δάνειο καλύπτει έως το 90% της αξίας του ακινήτου (το υπόλοιπο καλύπτεται από τον αγοραστή).

ε) Το δάνειο χρηματοδοτείται κατά 75% από τη ΔΥΠΑ. Για το ποσοστό του δανείου που χρηματοδοτείται από τη ΔΥΠΑ δεν οφείλεται τόκος, ενώ το υπόλοιπο 25% χορηγείται από τις τράπεζες (θα επιλεγούν μετά από δημόσια πρόσκληση της ΔΥΠΑ). Αυτό σημαίνει ότι τα 3 / 4 του δανείου χορηγούνται άτοκα με αποτέλεσμα το τελικό επιτόκιο που πληρώνει ο δανειολήπτης για το σύνολο του ποσού, να διαμορφώνεται στο ένα τέταρτο του κόστους που θα είχε ένα κανονικό στεγαστικό δάνειο.

στ) Για τρίτεκνους ή πολύτεκνους το δάνειο θα είναι άτοκο. Άτοκο θα γίνεται και το δάνειο για όσους κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του κάνουν 3 και πλέον παιδιά.

ζ) Δεν μπορεί να ζητηθεί η παροχή προσωπικής εγγύησης τρίτου ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου.

η) Το δάνειο απαλλάσσεται από την εισφορά της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 128/1975.

Κατά τη διάρκεια του δανείου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη οποιαδήποτε εμπράγματη σύμβαση που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή την επιβάρυνση του αποκτώμενου ακινήτου, πλην αυτής που απαιτείται για παροχή εξασφάλισης για το δάνειο, εκτός αν συναινούν η Δ.ΥΠ.Α. και το πιστωτικό ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο.

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr