«Εκμίσθωση Δημοτικών Αφοδευτηρίων (WC)» | προκήρυξη Δήμου Χανίων

Τη Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την «Εκμίσθωση Δημοτικών Αφοδευτηρίων (WC)», ανακοίνωσε ο Δήμος Χανίων.
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, στο Δημαρχείο Χανίων (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), Κυδωνίας 29.

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των είκοσι ευρώ ( 20,00 €) και για τα πέντε αφοδευτήρια .

Η εκμίσθωση περιλαμβάνει τα κτίρια:

 1. Πλατεία Δημοτικής Αγοράς Δ.Ε. Χανίων συνολικού εμβαδού 100 m² :
  α)Γυναικών: προθάλαμος με δύο (2) νιπτήρες για πλύσιμο χεριών και τρία (3) αποχωρητήρια με λεκάνη
  ευρωπαϊκού τύπου.
  β)Ανδρών: προθάλαμος με έξι (6) νιπτήρες για πλύσιμο χεριών, οκτώ (8) αποχωρητήρια με λεκάνη
  ευρωπαϊκού τύπου και δεκατέσσερα (14) ουρητήρια υγιεινού τύπου.
  γ) ΑΜΕΑ: ένα (1) νιπτήρα για πλύσιμο χεριών και ένα (1) αποχωρητήριο ΑΜΕΑ.
 2. Πλατεία 1866 Δ.Ε. Χανίων συνολικού εμβαδού 100 m² :
  α)Γυναικών: προθάλαμος με δύο (2) νιπτήρες για πλύσιμο χεριών, τρία (3) αποχωρητήρια με λεκάνη
  ευρωπαϊκού τύπου.
  β)Ανδρών: προθάλαμος με πέντε (5) νιπτήρες για πλύσιμο χεριών, οκτώ (8) αποχωρητήρια με λεκάνη
  ευρωπαϊκού τύπου και εννέα (9) ουρητήρια υγιεινού τύπου.
 3. Πλατεία Τάλω Δ.Ε. Χανίων συνολικού εμβαδού 50 m² :
  α)Γυναικών: προθάλαμος με τρεις (3) νιπτήρες για πλύσιμο χεριών και τρία (3) αποχωρητήρια με λεκάνες
  ευρωπαϊκού τύπου.
  0001244009
  β)Ανδρών: προθάλαμος με τρεις (3) νιπτήρες για πλύσιμο χεριών, δύο (2) αποχωρητήρια με λεκάνες
  ευρωπαϊκού τύπου και τέσσερα (4) ουρητήρια υγιεινού τύπου.
 4. Οδός Ζαμπελίου Δ.Ε. Χανίων συνολικού εμβαδού 30 m² :
  α)Γυναικών: προθάλαμος με ένα (1) νιπτήρα για πλύσιμο χεριών και ένα (1) αποχωρητήριο με λεκάνη
  ΑΜΕΑ.
  β)Ανδρών: προθάλαμος με ένα (1) νιπτήρα για πλύσιμο χεριών, ένα (1) αποχωρητήριο με λεκάνη
  ευρωπαϊκού τύπου και δύο (2) ουρητήρια υγιεινού τύπου.
 5. Οδός Αφεντούλιεφ Δ.Ε. Χανίων συνολικού εμβαδού 80 m² :
  α)Γυναικών: προθάλαμος με ένα (1) νιπτήρα για πλύσιμο χεριών, δύο (2) αποχωρητήρια με λεκάνη
  ευρωπαϊκού τύπου και μία (1) ντουζιέρα.
  Β)Ανδρών: προθάλαμος με δύο (2) νιπτήρες για πλύσιμο χεριών, δύο (2) αποχωρητήρια με λεκάνη
  ευρωπαϊκού τύπου, τέσσερα (4) ουρητήρια υγιεινού τύπου, μία (1) ντουζιέρα και ένα (1) αποχωρητήριο με
  λεκάνη ΑΜΕΑ.
  Όλα τα παραπάνω (1 έως 5) αποτελούν αντικείμενο της μίσθωσης και θα αναφέρονται στο εξής ως μίσθια.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (τα οποία οφείλουν να εκπροσωπούνται νόμιμα).   Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης.

Οι συμμετέχοντες πρέπει vα  καταθέσουν στην επιτροπή εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του 12πλασίου του ποσού, το οποίο ορίζεται στη διακήρυξη ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος, δηλαδή ποσού ευρώ 24,00€ διάρκειας έξι (6) μηνών τουλάχιστον, από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας και vα έχoυv αξιόχρεo εγγυητή, o oπoίoς θα υπογράψει μαζί με τov συμμετέχοντα-πλειοδότη τα πρακτικά της δημoπρασίας.  Επίσης, οι συμμετέχοντες καταθέτουν φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική αριθμ. 33835/2020 αναλυτική διακήρυξη.

Δείτε την προκήρυξη

Μοιραστείτε την είδηση