Κρήτηνέαπρωτοσέλιδο Β

Δήμος Πλατανιά | Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας

Ο Δήμος Πλατανιά στο πλαίσιο της πρόσκλησης του  Πράσινου Ταμείου και στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022 είχε προχωρήσει  στην υποβολή αιτήματος  χρηματοδότησης το οποίο και έτυχε έγκρισης  στο σύνολο του.

Με την υλοποίηση του ΣΑΠ, ο Δήμος Πλατανιά δύναται να αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων, το οποίο θα εξασφαλίζει τη προσβασιμότητα στους υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζής μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, των χώρων εκτόνωσης, των σημείων προσωρινής περίθαλψης και των σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ Γιάννης Μαλανδράκης, επισήμανε ότι «θα συνεχίσει να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να βελτιώνει συνεχώς τη ζωή των πολιτών μέσα από ολοκληρωμένες δράσεις και στρατηγικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις που  αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. Με σαφή προσανατολισμό προς τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και την πράσινη και αειφόρο ανάπτυξη ο Δήμος Πλατανιά προωθεί ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον».

Πιο αναλυτικά ένα Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας  περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Ο δημόσιος αστικός χώρος θα πρέπει να χρησιμοποιείται ολοκληρωμένα και χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες των πόλεων με ασφάλεια και σεβασμό σε τυχόν δυσκολίες που δύναται να αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές ομάδες. Η πλειοψηφία των Δήμων στη χώρα μας αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα προσβασιμότητας, ενώ ορισμένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, κυρίως των ευπαθών κοινωνικών ομάδων είναι τα εξής:

  • Μη προσβάσιμοι δημόσιοι υπαίθριοι χώροι
  • Απροσπέλαστα/Δύσκολα προσπελάσιμα δημόσια κτίρια
  • Μη αυτόνομη κίνηση πεζών στο δομημένο περιβάλλον
  • Περιορισμένες δυνατότητες κίνησης ατόμων με Αναπηρίες / Περιθωριοποίηση κοινωνικών ομάδων (ατόμων με αναπηρία, εμποδιζόμενα άτομα, κλπ.)
  • Μη λειτουργική διασύνδεση υπαίθριων ΚΧ/δημόσιων κτιρίων
  • Μη καθορισμένα σημεία διαφυγής των πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Στο πλαίσιο βελτίωσης της προσβασιμότητας σε όλους τους Δήμους της χώρας, θεσπίσθηκαν τα Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας στόχος των οποίων είναι να προσδιορίσουν τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Το έργο αφορά στο στρατηγικό σχεδιασμό των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Κύριος στόχος του ΣΑΠ είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών καθώς και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται, ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων σύμφωνα με την αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις σε επίπεδο δήμου για όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Με την υπ΄ αρ. 240.3.1./2022 (9ΨΘΤ46Ω844-97Δ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ εγκρίθηκε η χρηματοδότηση κατά 100% της πρότασης με τίτλο: «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας στο Δήμο Πλατανιά» προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αφού ο Δήμος προχώρησε σε Αποδοχή της χρηματοδότησης ύψους 37.200,00 € σύμφωνα με την με αρ. 240/2022 απόφαση του Πράσινου Ταμείου για τα Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 160/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6815ΩΞ5-ΓΜΓ) και ακολουθώντας τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24 ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύουν προέβη στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία. Ειδικότερα, με την υπ’ αρ. 412/2022 (ΑΔΑΜ: 22AWRD011169255) Απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε η εκτέλεση Υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 30.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ ΕΠΕ.

Στη συνέχεια υπεγράφη το υπ’ αρ. 11239/31.08.2022 (ΑΔΑ: 22SYMV011169628) Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας και του Δήμου Πλατανιά για την  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ».

Τα ως άνω παραδοτέα είναι τα εξής:

Παραδοτέο Π1α:  Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης- Καταγραφή και     Αξιολόγηση στοιχείων υφιστάμενων στοιχείων ή εκπονούμενων στρατηγικών σχεδίων- Καταγραφή και αποτίμηση των σχετικών στοιχείων των πολεοδομικών και πληθυσμιακών χαρακτηριστικών της περιοχής  

Παραδοτέο Π1β:  Καταγραφή και αποτίμηση των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης σε συνάρτηση με την κίνηση των πεζών

Παραδοτέο Π2:  Πρόταση  

Τα Παραδοτέα διαβιβάστηκαν από το Δήμο Πλατανιά στη Διεύθυνση Μελετών & Έργων Αστικών Αναπλάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/30-11-2021 (ΦΕΚ Β’ 5553/2021) Υ.Α.

Σήμερα, ο Δήμος Πλατανιά έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την καταβολή της χρηματοδότησης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.   

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr