Κρήτηνέαπρωτοσέλιδο Β

ΔΕΥΑΧ | 9,6 εκ. ευρώ για το έργο κατασκευής μονάδας ξήρανσης ιλύος

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μεταξύ του Δημάρχου Χανίων και Προέδρου της Επιχείρησης, της Αντιπροέδρου Νίκης Αποστολάκη, υπηρεσιακών παραγόντων και της αναδόχου Κοινοπραξίας υπό την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – THALIS E.S. S.A.ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ»   για το έργο με τίτλο: «ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ» η σύμβαση του οποίου υπογράφτηκε την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023.

Το έργο αφορά την κατασκευή μονάδας θερμικής ξήρανσης της ιλύος που παράγεται από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Χανίων  στην περιοχή «Κουμπελής» στο ΒΑ άκρο του Δήμου Χανίων.

Ο ανάδοχος κατασκευής θα είναι υπεύθυνος και για τη λειτουργία και συντήρηση του έργου για 4 έτη.

       Το έργο αποτελεί το 1ο υποέργο της Πράξης «Υποδομή διαχείρισης ιλύος ΕΕΛ Χανίων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού».

 Η πράξη έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Άξονας Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» του έργου με τίτλο : «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», Υποέργο Γ: «Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462.

Το Τμήμα Α του έργου (Κατασκευή έργου και δωδεκάμηνη δοκιμαστική λειτουργία) συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για ποσό ύψους 8.007.064,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Το τμήμα Β (τετραετής λειτουργία και συντήρηση) χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για ποσό ύψους 1.677.952,19€ πλέον ΦΠΑ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εβδομήντα τέσσερις (74) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης που αναλύεται ως παρακάτω:

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του Τμήματος Α του έργου (κατασκευή έργου και δωδεκάμηνη δοκιμαστική λειτουργία) ορίζεται σε είκοσι έξι (26) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης από τον ανάδοχο.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του Τμήματος Β του έργου (4ετής λειτουργία και συντήρηση) ορίζεται σε τέσσερα (4) χρόνια – σαράντα οκτώ (48) μήνες από τη βεβαιωμένη περαίωση του Τμήματος Α.

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr