νέαΠολιτικήπρωτοσέλιδο Γ

«Σύστημα πιστοποίησης επιμόρφωσης» | δημόσιοι υπάλληλοι

Καθιερώνεται το «Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης», που αφορά τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Σκοπός αυτού, είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης μέσω της διασφάλισης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης επιμόρφωσης – κατάρτισης στους υπαλλήλους του δημοσίου με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.

Το σύστημα πλαισιώνεται από τρεις αλληλοεξαρτώμενες συνιστώσες: α) την πιστοποίηση εκπαιδευτικών δομών, β) την πιστοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης, γ) την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων.

Όργανα υποστήριξης του «Συστήματος Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης» είναι:

  1. Η Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης (ΚΕΠ)
  2. Το Τμήμα Πιστοποίησης, Οργάνωσης και Αποδοτικότητας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Η αξιολόγηση – πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων αφορά την αντικειμενική μέτρηση σε ατομικό επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. που αποκτήθηκαν και αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο ενός πιστοποιημένου επιμορφωτικού προγράμματος. Η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων οργανώνεται με βάση τους ειδικούς διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί και περιγράφονται στο φάκελο σχεδιασμού του επιμορφωτικού προγράμματος. Η αξιολόγηση – πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων συνδέεται με τα Μόρια Επιμόρφωσης που προβλέπονται στο άρθρο 85 του ν. 3528/2007, όπως εκάστοτε ισχύει.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr