Συμβούλιο Κοινότητας Χανίων | συνεδρίαση τη Δευτέρα

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα του ΔΣ Χανίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α /11-03-2020 , των αρ πρωτ 18318/13-03-2020 και 60249/22-09-2020 εγγράφων του Υπ. Εσωτερικών , την 26-10-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Σύμφωνη γνώμη για την εκμίσθωση Δημοτικού Αφοδευτηρίου (WC) Δήμου Χανίων στην Πλατεία Ελευθερίας ΔΕ Χανίων συνολικού εμβαδού περίπου 20 τμ.

2.Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση προβλημάτων (λίμνασμα υδάτων ,μικροί αγωγοί φρεατίων ) μετά από πλημμύρες.

3.Συζήτηση για την εφαρμογή του άρθρου 14 «Χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου σε περιπτερούχους» της κανονιστικής απόφασης με αριθμό 155 που εισάγετε στο ΔΣ με την υπ’ αριθμό 9447/15-3-2019 έγγραφο της επιτροπής ποιότητας ζωής που αφορά τροποποίηση της υπ’ αριθμό 87/2017 απόφασης ΔΣ περί κανονισμού παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων του δήμου Χανίων αναρτημένο στην διαύγεια με ΑΔΑ : Ψ9Λ5ΩΗ5-8ΒΠ.

4.Προτάσεις σημείων-διαδρόμων διέλευσης πεζών για αποκατάσταση από αρμόδια συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και για κοπή κλαδιών δένδρων σε πεζοδρόμια .

Μοιραστείτε την είδηση