Συγκομιδή σταφυλιών και παραγωγή κρασιού | Υπουργικές αποφάσεις

Ανακοίνωση για τις υπουργικές αποφάσεις περί συγκομιδής σταφυλιών και παραγωγής οίνου και λοιπών αμπελοοινικών προϊόντων, εξέδωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χανίων.

Αναλυτικότερα οι αποφάσεις:

 1. ΥΑ 2454/235853/2019 (ΦΕΚ 3645/Β/1-10-2019), η οποία αφορά την «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Καν. (ΕΕ) 2018/273 και του Καν. (ΕΕ) 2018/274 σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού».
 • ΥΑ 2453/235850/2019 (ΦΕΚ 3673/Β/3-10-2019), η οποία αφορά τον «Καθορισμό συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Καν. (ΕΕ) 2018/273 και του Καν. (ΕΕ) 2018/274 όσον αφορά τις δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων στον αμπελοοινικό τομέα».

Σύμφωνα με τις οποίες:

Δηλώσεις συγκομιδής

 •  Όλοι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιού υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρύγου να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής.
 •  Η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής γίνεται μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠ.Α.Α.Τ, με έναρξη την1η Αυγούστου κάθε τρέχοντος έτους και λήξη την 30η Νοεμβρίου του ιδίου έτους.

Διευκρινίζεται ότι στους υπόχρεους υποβολής της δήλωσης συγκομιδής περιλαμβάνονται :

α) οι παραγωγοί οίνου που είναι και κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων (υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής).

β) οι αμπελουργοί/παραγωγοί οίνου που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή τους επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος (υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής).

γ) οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου ή μέλη οργάνωσης παραγωγών αμπελοοινικού τομέα και παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο ή στο οινοποιείο στο οποίο παραδίδει η εν λόγω οργάνωση παραγωγών (υποβάλουν μόνο δήλωση συγκομιδής). Οι εν λόγω αμπελουργοί διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση εφόσον τα εν λόγω συνεταιριστικά οινοποιεία ή ομάδες υπέχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης παραγωγής.

 • Οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής στις περιπτώσεις όπου:

 α) υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων ή και άλλων μεμονωμένων περιπτώσεων καταστροφής

 β) κατέχουν νέους αμπελώνες που δεν είναι ακόμη παραγωγικοί

 • Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες των οποίων το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης είναι μέχρι και ένα (1) στρέμμα.
 • Αμπελοτεμάχια για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής για περισσότερες από πέντε (5) αμπελοοινικές περιόδους, θα χαρακτηρίζεται ως «εγκαταλειμμένη καλλιεργούμενη έκταση» δηλαδή ως αμπελουργική έκταση στην οποία δεν εκτελούνται πλέον τακτικές καλλιεργητικές εργασίες με σκοπό τη λήψη εμπορεύσιμου προϊόντος και της οποίας η εκρίζωση έχει ως αποτέλεσμα να μην δικαιούται ο παραγωγός να λάβει άδεια για αναφύτευση.

Κυρώσεις για τις δηλώσεις συγκομιδής

α) για περιπτώσεις υπέρβασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης συγκομιδής το ύψος του προστίμου κυμαίνεται από 100-1500 €.

β)για περιπτώσεις όπου δεν έχει υποβληθεί η δήλωση συγκομιδής το ύψος του προστίμου κυμαίνεται από 200-5000 € ανάλογα με το μέγεθος της εκμετάλλευσης

 • Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν επωφελούνται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων:

α) από το μέτρο των επενδύσεων σε οινοποιητικές επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος που έπεται το έτος υποβολής της αίτησής του,

β) από το πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για ένα ή δύο οικονομικά έτη, ανάλογα με τις διαδοχικές δηλώσεις που έχει υποβάλει,

γ) από το πρόγραμμα επιδότησης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους για το οικονομικό έτος που έπεται το έτος της αίτησής του.

Περί παραγωγής, εμφιάλωσης και εμπορίας οίνου και λοιπών αμπελοοινικών προϊόντων:

 • ΄Ολες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή οίνου, στην εμφιάλωση αμπελοοινικών προϊόντων (ΚΑΝ 479/2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV), εμπορία αμπελοοινικών προϊόντων πριν το στάδιο της οινοποίησης, καθώς και εμπορία εμφιαλωμένων οίνων, εξαιρουμένων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, οφείλουν να εγγραφούν στο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμπελοοινικού Τομέα.
 • Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας του Υπ.Α.Α.Τ. και σε αυτήν καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας) καθώς και στοιχεία που αφορούν στο μηχανολογικό εξοπλισμό, στην δυναμικότητας αυτής και στην έγκριση πιστοποίησής της για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ.
 •  Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω στοιχείων, η επιχείρηση οφείλει να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών στο εν λόγω μητρώο, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία μεταβολής.

Δηλώσεις παραγωγής

 • Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιριστικών οινοποιείων, που παράγουν οίνο ή/και γλεύκος για εμπορικούς σκοπούς ή αναθέτουν την παραγωγή του για λογαριασμό τους, υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης παραγωγής κατά τη σχετική αμπελουργική περίοδο.
 • Η υποβολή της δήλωσης παραγωγής γίνεται μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας του Υπ.Α.Α.Τ, με έναρξη την 1η Οκτωβρίου κάθε τρέχοντος έτους και λήξη την 15ηΙανουαρίου του επόμενου έτους.
 • Η υποβολή της εν λόγω δήλωσης είναι υποχρεωτική ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η παραγωγή είναι μηδενική.
 •  Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης παραγωγής μόνο οι αμπελουργοί που είναι μέλη ενός ή περισσότερων συνεταιριστικών οινοποιείων ή ομάδων παραγωγών και έχουν παραδώσει το σύνολο της παραγωγής τους στα εν λόγω συνεργατικά οινοποιεία ή ομάδες διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση, εφόσον τα εν λόγω συνεταιριστικά οινοποιεία ή ομάδες υπέχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης παραγωγής

Δηλώσεις Επεξεργασίας /Εμπορίας

 •  Οι αμπελουργοί, οι παραγωγοί, και οι έμποροι σταφυλιών, χυμού και γλεύκους σταφυλιών οι οποίοι, πριν από τις ημερομηνίες που έχουν ορισθεί για την υποβολή των δηλώσεων παραγωγής και συγκομιδής, έχουν επεξεργαστεί ή διαθέσει στο εμπόριο αμπελοοινικά προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή οίνου υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση επεξεργασίας ή εμπορίας όσον αφορά την αμπελουργική περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία ή η διάθεση στην αγορά
 •  Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης επεξεργασίας ή εμπορίας οι αμπελουργοί που είναι μέλη ενός η περισσότερων συνεταιριστικών οινοποιείων ή ομάδων παραγωγών και έχουν παραδώσει το σύνολο της παραγωγής τους στα εν λόγω συνεταιριστικά οινοποιεία ή ομάδες, διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση, εφόσον τα εν λόγω συνεταιριστικά οινοποιεία ή ομάδες υπέχουν υποχρέωση υποβολής της επεξεργασίας ή εμπορίας
 • Οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των αντίστοιχων ψηφιακών εφαρμογών στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. το αργότερο έως τις 10 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Δηλώσεις αποθεμάτων

 • Όλοι οι παραγωγοί οίνου, μεταποιητές, οι εμφιαλωτές και οι έμποροι που διατηρούν αποθέματα -εμφιαλωμένα ή μη- υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο δήλωση αποθεμάτων οίνου και γλεύκους που διέθεταν στις 31 Ιουλίου, ανεξαρτήτως του έτους εσοδείας τους.
 • Η υποβολή της εν λόγω δήλωσης είναι υποχρεωτική ακόμη και σε περιπτώσεις όπου τα αποθέματα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι μηδενικά.
 • Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αποθεμάτων οι ιδιώτες καταναλωτές και οι έμποροι λιανικής πώλησης εκτός αυτών που χρησιμοποιούν οιναποθήκες εξοπλισμένες για την αποθεματοποίηση ή εγκαταστάσεις συσκευασίας οίνων για ποσότητες μεγαλύτερες των είκοσι (20)hl.
 • Η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ από την 1η Αυγούστου και έως την 10η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
 • Τα στοιχεία των δηλώσεων αποθεμάτων προκύπτουν από τα βιβλία αποθήκης και επαληθεύονται με φυσική καταμέτρηση από τον δηλούντα. Η δήλωση αποθεμάτων γίνεται ανά αποθήκη.

Υποχρεώσεις αμπελουργών, οινοποιητικών ή εμπορικών επιχειρήσεων

Προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση και η υποβολή των υποχρεωτικών δηλώσεων παραγωγής και επεξεργασίας/εμπορίας, θα πρέπει στα τιμολόγια/δελτία παραλαβής κατά την παραλαβή των σταφυλιών από τις επιχειρήσεις να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

i) το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του αμπελοκαλλιεργητή

ii) η ποικιλία αμπέλου και σταφυλιών

iii) ο κωδικός αμπελοτεμαχίου (δεκατριψήφιος) του αμπελουργικού μητρώου

iv) στην περίπτωση παράδοσης φορτίου από διαφορετικά αμπελοτεμάχια της εκμετάλλευσης του θα πρέπει να αναφέρεται στο παραστατικό η ποσότητα σταφυλικής παραγωγής που αντιστοιχεί σε κάθε αμπελοτεμάχιο.

Κυρώσεις για τις δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας/εμπορίας, αποθεμάτων

α) για περιπτώσεις υπέρβασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης παραγωγής το ύψος του προστίμου κυμαίνεται από 400-2000 €.

β) για περιπτώσεις όπου δεν έχει υποβληθεί η δήλωση παραγωγής το ύψος του προστίμου κυμαίνεται από 2000-10000 € ανάλογα με το μέγεθος της οινοπαραγωγής.

 • Επιπλέον των κυρώσεων που αναφέρονται στον Πίνακα 2, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/ενδιαφερόμενοι παραγωγοί δεν επωφελούνται των διαφόρων ευεργετημάτων του μέτρου των επενδύσεων σε οινοποιητικές επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος που έπεται το έτος υποβολής της αίτησής του.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2821 3 46517, 46552, 46500

Μοιραστείτε την είδηση