Στις 26 Μαΐου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο | δήμος Κισάμου

Δια Περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί την Τρίτη 26  Μαΐου 2020 με ώρα έναρξης 09:00 και λήξη 14:00.

Μέχρι την παραπάνω ώρα λήξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν ψηφοφορία δια ζώσης , με μόνη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν την ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας:

 1. Με e.mail από προσωπικό τους λογαριασμό προς το e.mail  του Δήμου Κισάμου, συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.
 2. Με sms από  το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

-Μετά το πέρας της ώρας λήξης , καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

-Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού.

        Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω, όπως ακριβώς φαίνονται και στο συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας:

 1. Συμπλήρωση της υπ.αρ.239/2019 απόφασης Δ.Σ.(Εισήγηση Δημάρχου).
 2. Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου .Κισσάμου έτους 2020.
 3. Έγκριση αδελφοποίησης Δήμου Κισσάμου με το Δήμο Κυθήρων.
 4. Έγκριση δικαιωμάτων διέλευσης WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ.(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου).
 5. Έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου σε γεωτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας Ανουσάκη Αντωνίου για σύνδεση Βιομηχανικού κτιρίου για την αποθήκευση και τυποποίηση αγροτικών προϊόντων και ελαιολάδου.(Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου).
 6. Λήψη απόφασης περί αποδεδειγμένης αδυναμίας των υπηρεσιών του Δήμου να συντάξουν μελέτη με θέμα <ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Δ.ΚΙΣΣΑΜΟΥ>. (Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου).
 7. Έγκριση της υπ.αρ.1/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 8. Έγκριση της υπ.αρ.2/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 9. Έγκριση της υπ.αρ.3/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 10. Έγκριση της υπ.αρ.4/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 11. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020.Απόφαση 79/2020 Οικονομικής Επιτροπής.
 12. Υποβολή πρότασης με τίτλο <Κινητός Σταθμός Μεταφόρτωσης σύμμεικτων Αποβλήτων > Δήμου Κισσάμου στα πλαίσια της με ΑΠ ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2894/30-3-2020 Πρόσκληση της Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ και ΕΚΤ/ΥΠΑΝΕ.(Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Μαυροδημητράκη Σπύρου).
Μοιραστείτε την είδηση