Πρόσληψη 1 Επιστημονικού Συνεργάτη | Δήμος Χανίων

Σε προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη σε Θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Διεθνών Συνεργασιών ΟΤΑ (Ευρωπαϊκά & Διεθνή Δίκτυα Πόλεων και Περιφερειών, Αδελφοποιήσεις πόλεων κλπ), προχώρησε ο Δήμος Χανίων.

Έργο του Επιστημονικού Συνεργάτη θα είναι να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά στον τομέα της ειδικότητάς του και ειδικότερα σε θέματα Διεθνών Συνεργασιών ΟΤΑ (Ευρωπαϊκά και Διεθνή Δίκτυα Πόλεων και Περιφερειών, αδελφοποιήσεις πόλεων, προγράμματα και πρωτοβουλίες της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης), με στόχο την ανάπτυξη, προαγωγή οικονομικών και πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ πόλεων. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές (Οικονομική, Εκτελεστική κ.λπ.) του Δήμου ανάλογα με τις αρμοδιότητες του.

Προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:
α) Αίτηση
β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
γ) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
δ) Τίτλους Σπουδών σε πρωτότυπο ή αντίγραφο (πτυχίο και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών)
ε) Η ειδίκευση πρέπει να τεκμηριώνεται με χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται συγκεκριμένα στοιχεία της επαγγελματικής ή επιστημονικής του ενασχόλησης και να αποδεικνύονται με επισυναπτόμενα έγγραφα (μεταπτυχιακά, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συμμετοχή σε συνέδρια, δημοσιεύσεις κ.λ.π.). Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Επίσης, η ειδίκευση μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Οι αιτήσεις με τα παραπάνω επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται από Τρίτη 07/07/2020 έως και Πέμπτη 09/7/2020 είτε αυτοπροσώπως από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (8:30 π.μ. έως τις 2:30 μ.μ) στη διεύθυνση Κριάρη 40, Μέγαρο Πάνθεον, Χανιά, 1 ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας: 2821341673 & 674, είτε θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση t-adynamiko@chania.gr

Μοιραστείτε την είδηση