Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, η τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 36/2019 με θέμα: «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» (Α΄ 62), για το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου.

Στην προκήρυξη που θα βγει το επόμενο διάστημα θα αναφέρεται ο αριθμός των προσλαμβανόμενων από κάθε κατηγορία σε κάθε Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) ή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙ.Π.Υ.), τα απαιτούμενα προσόντα, ο τόπος και τα όργανα παραλαβής των δικαιολογητικών, η ημερομηνία και ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας πρόσληψης, η χρονική διάρκεια και το είδος της σύμβασης τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

«Οι υποψήφιοι δύναται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για μια μόνο κατηγορία, στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. που επιθυμούν. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως στην εν λόγω ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. και εντός των τασσόμενων σε αυτή προθεσμιών, μετά την παρέλευση των οποίων δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής»

Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά εδώ

Μοιραστείτε την είδηση