Γαύδος | απαγορεύεται το κυνήγι για 3 χρόνια

Για τρία χρόνια ισχύει η νέα απαγόρευση κυνηγιού στο νησί της Γαύδου, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης .

Αναλυτικότερα, η εν λόγω απαγόρευση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, βρίσκεται σε ισχύ από την 15η Ιουνίου και θα τελειώσει στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Στο παρελθόν έχει αποφασιστεί ξανά η ίδια απαγόρευση, για τρία χρόνια, προκειμένου να προστατευθεί και να εμπλουτιστεί ο θηραματικός πλούτος της περιοχής.

Η απόφαση αναφέρει:

Απαγόρευση κυνηγίου σε όλη την έκταση της Νήσου Γαύδου μέχρι 28-2-2023. 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του ν.δ. 86/1969 « Περί Δασικού Κώδικα». 
3. Το υπ’ αρ. 78006/2538/1-7-1994 έγγραφο Υπ. Γεωργίας (τμήμα β΄Διεύθυνση Αισθητικών Δασών Δρυμών και θήρας). 
4. Την υπ’ αρ. 414985/29-11-85 (Β΄ 757) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 366599/16-12-1996 κοινές αποφάσεις Υπουργών Οικονομίας και Γεωργίας. 
5. Την υπ’ αρ. οικ. 8165/27-6-2017 απόφαση «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή»(ΜΕΣ) Αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Προϊσταμένους Των Οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και σε υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Με τανάστευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98) όπως ισχύουν» (Β΄ 2247).
 6. Την υπ’ αρ. 14026/15-5-2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός Μ. Κοζυράκη ως Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 250). 
7. Το υπ’ αρ. 3608/27-5-2020 έγγραφο-εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών Χανίων για απαγόρευση κυνηγιού σε όλη την έκταση της Νήσου Γαύδου μέχρι 28-2-2023, 

αποφασίζουμε: 

Την απαγόρευση κυνηγιού σε όλη την έκταση της Νήσου Γαύδου μέχρι 28-2-2023.

 Τα όρια όλης έκτασης της Νήσου Γαύδου αποτυπώνονται σε χάρτη κλίμακας 1:50.000. 

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων, μετά την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα προχωρήσει στην έκδοση σχετικής Απαγορευτικής Διάταξης. 

 Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Μοιραστείτε την είδηση