ΕΟΔΥ | 26 προσλήψεις σε Δομές Φιλοξενίας Μεταναστών – προκήρυξη

Σε 26 προσλήψεις Ιατρών, με σύμβαση έργου, σε Κέντρα Φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών (ΚΦΠΜ), καθώς και τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στη νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και το νομό Έβρου αναμένεται να προχωρήσει ο ΕΟΔΥ, σύμφωνα με προκήρυξη που δημοσιοποιήθηκε.

Στην προκήρυξη αναφέρονται τα εξής:

O ΕΟΔΥ καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν συμβάσεις έργου σύμφωνα με τα κάτωθι:

1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Σύμφωνα με τις ανωτέρω θέσεις, καταρτίζονται πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στους οποίους εντάσσονται οι υποψήφιοι όλων των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, με κριτήρια σύμφωνα με τα παρακάτω προσόντα:

Α. ΠΕ Ιατρών, όλων των ειδικοτήτων ανάλογα με τα κριτήρια της προς κάλυψη θέση

Α.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
γ) Τίτλος ιατρικής ειδικότητας.
δ) Βεβαίωση εκπλήρωσης υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής.
ε) Βεβαίωση εγγραφής μέλους Ιατρικού συλλόγου.

Μοιραστείτε την είδηση