Μπορεί η άδεια άνευ αποδοχών να αποτελεί εύκολη λύση στη περίπτωση που ο εργαζόμενος δε μπορεί να παραβρεθεί για εύλογο χρονικό διάστημα στην εργασία του και δεν κάνει χρήση της ετήσιας άδειας με αποδοχές που δικαιούται, αλλά η χορήγησή της μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου.

Η άρνηση του εργοδότη ελέγχεται υπό το πρίσμα της τυχόν κατάχρησης δικαιώματος. Αυτό σημαίνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. βαρεία ασθένεια εργαζομένου, οικογενειακές υποχρεώσεις), ο εργοδότης δεν μπορεί εύλογα να αρνηθεί τη χορήγηση, εφόσον ο εργαζόμενος την έχει ανάγκη και η αντικατάστασή του στην εργασία δεν είναι αδύνατη.

Τι είναι η άδεια άνευ αποδοχών

Αποτελεί τυπική περίπτωση αναστολής της σύμβασης εργασίας ενώ ο χρόνος διάρκειάς της θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας.
Συνεπώς προσμετρείται στη διάρκεια του δανεισμού.
Σε περίπτωση που χορηγηθεί στον εργαζόμενο, δεν χάνεται το δικαίωμά του για την ετήσια άδεια με αποδοχές.

Ο εργοδότης χρειάζεται να γνωστοποιήσει στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και του ΣΕΠΕ, την χορήγηση άδεια καθώς σε περίπτωση ελέγχου επιβάλλεται πρόστιμο για αδήλωτη εργασία.

Μοιραστείτε την είδηση