4 προσλήψεις στον Δήμο Κυθήρων | προσόντα και δικαιολογητικά

Ο Δήμος Κυθήρων ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας τεσσάρων μηνών για την & αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (COVID19) ως εξής:

1. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων : τέσσερα (4) άτομα για την Δημοτική Ενότητα Κυθήρων

Γενικά προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών .

Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν . Νήσος Κύθηρα – Χώρα – ΤΚ 80100 – Τ: (0030) 27360 31213 – F: (0030) 27360 31919 – Πληροφ.: Ε.Κομηνού
Να μην έχουν χρόνια υποκείμενα νοσήματα σύμφωνα με το (ΦΕΚ 928/ τ.β/18- 03-2020, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον ιό του κορωνοϊού COVID-19.

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία ,δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κτίσει την ποινή ή τα μέτρα
ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ.6).

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας .
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη
4. Προκειμένου για ανέργους πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ.
5. Οι Πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών : Πιστοποιητικό οικογενειακής τους κατάστασης του Δήμου πρόσφατης έκδοσης
συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος .
6. Για απόδειξη προϋπηρεσίας βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή του φορέα απασχόλησης .
7. Για την απόδειξη της εντοπιότητας Βεβαίωση μόνιμης Κατοικίας .

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου Κυθήρων εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στο www.diavgeia.gor.gr.

Μοιραστείτε την είδηση