Στην πρόσληψη 33 συμβασιούχων ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του «Ολοήμερου Οικολογικού Σχολείου για την καλοκαιρινή περίοδο 2020», θα προχωρήσει ο Δήμος Χανίων σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισυνάψουν, στο ηλεκτρονικό τους μήνυμα, την αίτηση και τα κάτωθι δικαιολογητικά :

1) Αστυνομική ταυτότητα (σε δύο όψεις).
2) Τίτλος σπουδών, όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.
3) Πτυχίο ή διπλώματος ή πιστοποιητικού Ναυαγοσώστη αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική αρχή.
4) Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται.
5) Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, όπου αυτά απαιτούνται.
6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα, τα κωλύματα του Π.Δ. 164/2004, του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά, από 20/06/2020 έως και 23/06/2020, αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tadynamiko@chania.gr

Δείτε εδώ τα τυπικά προσόντα πρόσληψης

Μοιραστείτε την είδηση