Τα τμήματα που μένουν εκτός πανελλαδικών 2020 | Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Αναστέλλεται η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας συγκεκριμένων τμημάτων ΑΕΙ, σύμφωνα με τη ρύθμιση που ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, στο νομοσχέδιο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» και τα οποία ιδρύθηκαν µε τους νόµους 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019.

Aναλυτικότερα, τα τμήματα ανά Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, που μένουν εκτός Πανελλαδικών εξετάσεων 2020 είναι τα εξής:

α) Από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

αα) Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Επιστηµών των Ζώων,

ββ) Πολιτισµού και Αγροτικού Τουρισµού της Σχολής Εφαρµοσµένων Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών,

γγ) Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής,

δδ) Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής της Σχολής Επιστηµών Τροφίµων και Διατροφής.

β) Από το Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος

αα) Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστηµών,

ββ) Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισµών της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών,

γγ) Μουσειολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών,

δδ) Δηµόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονοµίας και Διοίκησης.

γ) Από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

αα) Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Σχολής Επιστηµών της Αγωγής,

ββ) Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας,

γγ) Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισµού της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας.

δ) Από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο

αα) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών,

ββ) Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστηµών Υγείας,

γγ) Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού της Σχολής Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού,

δδ) Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών,

εε) Χηµικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών,

στστ) Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών.

ε) Από το Ιόνιο Πανεπιστήµιο

αα) Εθνοµουσικολογίας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών,

ββ) Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονοµικών Επιστηµών.

στ) Από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής,

αα) το Τµήµα Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας της Σχολής Δηµόσιας Υγείας.

ζ) Από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας

αα) Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών,

ββ) Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστηµών Υγείας,

γγ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών,

δδ) Μάρκετινγκ της Σχολής Οικονοµικών Επιστηµών,

εε) Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων της Σχολής Οικονοµικών Επιστηµών,

στστ) Κινηµατογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών.

η) Από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

αα) Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστηµών Υγείας,

ββ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών,

γγ) Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών.

θ) Από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

αα) Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής,

ββ) Επιστηµών Τροφίµων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονίας,

γγ) Μετάφρασης και Διερµηνείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών.

ι) Από το Πανεπιστήµιο Πατρών

αα) Γεωργικής Βιοτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών,

ββ) Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού της Σχολής Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού.

ια) Από το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου:

αα) Αγροτικής Οικονοµίας της Σχολής Διοίκησης,

ββ) Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης της Σχολής Διοίκησης,

γγ) Το Τµήµα Δηµόσιας Υγείας της Σχολής Επιστηµών Υγείας.

2. Στα Τµήµατα της παραγράφου 1, εφόσον έχουν ήδη ενταχθεί εγγεγραµµένοι φοιτητές πρώην Τµηµάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) ή της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), η εκπαιδευτική λειτουργία, συνεχίζεται µόνον όσον αφορά στο σκέλος της υποστήριξης των προγραµµάτων σπουδών του πρώην Τµήµατος Τ.Ε.Ι. ή της Ε.Σ.Δ.Υ., αντίστοιχα.

Μοιραστείτε την είδηση