Διαγωνισμός για καινοτόμες εφαρμογές ψηφιακής προβολής | Δήμος Ρεθύμνης

Δημόσιο διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακής προβολής της πόλης του Ρεθύμνου ενδεικτικού προϋπολογισμού 265.980 ευρώ με ΦΠΑ, προκήρυξε ο Δήμος Ρεθύμνης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη του θεματικού πολιτιστικού τουρισμού στην πόλη, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τα ιδιαίτερα και μοναδικά στοιχεία της πόλης του Ρεθύμνου, τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάδειξη της περιοχής, ως ένα προορισμό που επιφυλάσσει μοναδικές εμπειρίες στον επισκέπτη και δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών και ποικίλων δραστηριοτήτων.

Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού υλοποίησης, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Τρίτη, 31 Μαρτίου και ώρα 15:30.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα, 6 Απριλίου και ώρα 09:30.

Μοιραστείτε την είδηση