Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου | δήμος Κισάμου

Τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Κισάμου, στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις 9 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, τηρουμένων των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοιού, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020.
  2. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Κισάμου-Πολυτεχνείο Κρήτης για το ερευνητικό πρόγραμμα <Σχέδιο αξιοποίησης υδατικών πόρων για υδρεύσεις στις Τ.Κ.Αμυγδαλοκεφαλίου, Κάμπου και Κεφαλίου Δ.Ε.Ιναχωρίου Δ.Κισάμου>.
  3. Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή διαχείρισης του τοπικού προγράμματος (Ε.Δ.Π) του μέτρου 19 Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ—Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων) του ΠΑΑ 2014-2020 CLLD/DEADER του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
  4. Έγκριση δικαιωμάτων διέλευσης Ο.Τ.Ε Α.Ε.
  5. Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας για έκτακτες ανάγκες.
  6. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους. Καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα χρήσης. (όμοροι).
  7. Απευθείας παραχώρηση αιγιαλού στην <ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.>.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του ΥΠ.ΕΣ. και με εφαρμογή των υγειονομικών δ/ξεων και ειδικότερα το αρ.12 της Κ.Υ.Α αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 και το αρ.14 παρ.3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020.

Μοιραστείτε την είδηση