«Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας» | επιδότηση επιχειρήσεων

Στα 24 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται ο συνολικός προϋπολογισμός για τη δημιουργία clusters καινοτομίας, σε δύο στάδια, για μικρομεσαίες κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις, με το πρόγραμμα «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας».

Το πρώτο στάδιο αφορά τον κλάδο στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί η ΣΣΚ και το δεύτερο την ένταξη επιχειρήσεων. Το πρώτο στάδιο, δηλαδή η πρώτη πρόσκληση είναι ήδη ενεργή και ο προϋπολογισμός καθορίστηκε στα 5,3 εκατ. ευρώ.

Στην πρώτη πρόσκληση, που θα παραμείνει ανοικτή έως τις 29 Νοεμβρίου 2019 θα υποβάλλεται από το Φορέα Αρωγό (Δημόσιος ερευνητικός/τεχνολογικός φορέας, επιχείρηση, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα) επιχειρηματικό σχέδιο παρουσίασης του κλάδου/τομέα στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί ο ΣΣΚ, η δυναμική του κλάδου, το καινοτομικό περιεχόμενο του προϊόντος/υπηρεσίας του ΣΣΚ ή της καινοτόμου διαδικασίας και οι αναπτυξιακοί στόχοι του.

Οι τομείς προτεραιότητας

– Αγροδιατροφή

– Βιοεπιστήμες και Υγεία/Φάρμακα,

– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),

– Ενέργεια,

– Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή,

– Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics),

– Υλικά – Κατασκευές,

– Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιχειρήσεων για το σχηματισμό Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας είναι 10 ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 5 τουλάχιστον θα πρέπει να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΕΚ 361/2003 περί ΜΜΕ. Ο περιορισμός του αριθμού και του χαρακτηρισμού των επιχειρήσεων, θα πρέπει να ικανοποιείται τόσο κατά την ένταξη όσο και κατά την ολοκλήρωση των ΣΣΚ. Μαζί με το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να υποβληθούν και συμφωνητικά συνεργασίας μεταξύ των μελών του ΣΣΚ και του Φορέα αρωγού που θα αφορούν στη συνεργασία και στο συντονισμό των μελών για την επίτευξη των στόχων του υπό δημιουργία ΣΣΚ.

Σε περίπτωση συμμετοχής συνδεδεμένων ή συνεργαζομένων μεταξύ τους επιχειρήσεων μόνο μία από αυτές θα είναι επιλέξιμη, η δε επιλογή της θα γίνεται από τις ίδιες τις συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι σε κάθε ΣΣΚ μπορούν να αποτελούν μέλη και Δημόσιοι Ερευνητικοί φορείς, χωρίς διακριτό προϋπολογισμό.

Δαπάνες και επενδυτικά στοιχεία

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) των επιχορηγουμένων ενεργειών του Φορέα Αρωγού στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) των επιχορηγουμένων ενεργειών του Φορέα Αρωγού, για τους υπόλοιπους θεματικούς τομείς, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ.

Το ύψος της επιδότησης στην περίπτωση των επενδυτικών δαπανών κυμαίνεται από 55% έως 65%, ενώ για τις λειτουργικές δαπάνες το ποσοστό είναι 50%). Ωστόσο το ποσοστό της επιδότησης προς το Φορέα Αρωγό του ΣΣΚ, μπορεί να ανέλθει ανέρθει στο 100% με τη χρήση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 και μέχρι του ύψους των 200.000 ευρώ, με τους περιορισμούς σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis).

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 24 μήνες με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης. Ως ημερομηνία έναρξης της διάρκειας υλοποίησης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης των έργων. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται, με ευθύνη του δικαιούχου, η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι εξής δαπάνες:

1. Επενδυτικές δαπάνες: Δηλαδή δαπάνες για ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και δαπάνες για Άϋλα στοιχεία ενεργητικού. Σε αυτές τις κατηγορίες δαπανών το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 55% για την Αττική και το Ν. Αιγαίο και 65% για λοιπές περιφέρειες

2. Λειτουργικές δαπάνες σε δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων):

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται:

– Δαπάνες για το συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων

– Δαπάνες για την προβολή του συνεργατικού σχηματισμού για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργανισμών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του σχηματισμού.

– Δαπάνες για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατικού σχηματισμού, την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων και της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας

Το ποσοστό ενίσχυσης για τις συγκεκριμένες δαπάνες ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης και την επιλογή των Φορέων Αρωγών, θα δημοσιευθεί 2η Πρόσκληση προς επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στους ΣΣΚ ανεξαρτήτως του εάν έχουν εκδηλώσει ήδη το ενδιαφέρον τους στην υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων των προκριθέντων Φορέων Αρωγών της 1ης Πρόσκλησης.

Πηγή: euro2day.gr

Μοιραστείτε την είδηση