Σε εξέλιξη οι εγγραφές σε Λύκεια | ενημέρωση από το ΕΠΑΛ Κισάμου

Μέχρι τις 2 Ιουλίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής/μετεγγραφής σε ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ.

 • Προθεσμίες και απαιτούμενα στοιχεία ηλεκτρονικών αιτήσεων
  • Γιατί να επιλέξω ΕΠΑ.Λ.;
   • Ποιοι εγγράφονται/μετεγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ.
 • Τομείς/Ειδικότητες ΕΠΑ.Λ. Κισάμου

Ξεκίνησαν στις 18 Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 2 Ιουλίου 2021 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών/μετεγγραφών μαθητών /-τριών σε ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-eggrafes.minedu.gov.grαπό τον κηδεμόνα που έχει δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα Μyschool (στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών) ή από τους ίδιους τους μαθητές αν είναι ενήλικες.Για την είσοδο στην εφαρμογή e-eggrafes, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του αιτούντος. Κατά την υποβολή της αίτησης καταχωρίζονται απαραίτητα μεταξύ άλλων:

 • Τα ατομικά στοιχεία του κηδεμόνα ή του ενήλικου μαθητή όπως εμφανίζονται στο ΓΓΠΣ (taxis).
 • Το e-mail,το μητρώνυμο και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του κηδεμόνα ή του ενήλικου μαθητή.
 • Το σχολείο και η τάξη τελευταίας φοίτησης του/της μαθητή/τριας καθώς και ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) από το σχολείο τελευταίας φοίτησης (αναγράφεται στον έλεγχο προόδου ή ζητείται από το σχολείο τελευταίας φοίτησης).

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και την οριστική κατάταξη των μαθητών/τριών σε συγκεκριμένο ΕΠΑ.Λ./ΓΕΛ. (η ενημέρωση γίνεται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ) οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν, είτεμέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – λόγω των προληπτικών μέτρων κατά της διάδοσης του COVID-19-  είτε με φυσική παρουσία  κατόπιν συνεννόησης κατά τις ημέρες θερινής εφημερίας, να προσκομίσουν στη σχολική μονάδατα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά*, για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή τους :

α. Για τα ΓΕ.Λ. μέχρι την έναρξη των μαθημάτων

β. Για τα ΕΠΑ.Λ. από την 6η Ιουλίου 2020 έως τη 16η Ιουλίου 2021

* Απαιτούμενα δικαιολογητικά (Y.A. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 άρθρο 9):

 • Η Ηλεκτρονική Δήλωσης Προτίμησης που υποβλήθηκε στο e-eggrafes
 • Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή/και πτυχίου για την εγγραφή αποφοίτου σε τομέα/ειδικότητα του ΕΠΑΛ.
 • Επιπλέον, για την εγγραφή στην Α’ Τάξη καθώς και για τη μετεγγραφή από άλλο σχολείο
 • το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)(πατήστε εδώ για λήψη)το οποίο έχει διάρκεια ισχύος τρία (3) σχολικά έτη. Αν δεν κατατεθεί, ο μαθητής δεν μπορεί να έχει ενεργό συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του ΑΔΥΜ είναι:
  • Έως και την ηλικία των δεκαέξι ετών οι παιδίατροι.
  • Για μεγαλύτερες ηλικίες των δεκάξι ετών δυνατότητα συμπλήρωσης των παραπάνω εγγράφων έχουν οι ειδικότητες των παθολόγων ή καρδιολόγων.
  • Κατ’ εξαίρεση συμπληρώνονται από παιδιάτρους εφόσον οι μαθητές παρακολουθούνται από ειδικές παιδιατρικές μονάδες για ασθένειες ειδικών νοσημάτων ή η βιολογική τους ωρίμανση αντιστοιχεί σε παιδική ηλικία.
 • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας  ή Πιστοποιητικό του Δήμου/ Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Γνωμάτευση για περιπτώσεις Δυσλεξίας και μαθησιακών δυσκολιών (από ΚΕΔΔΥ, ΚΕΣΥ, ΙΠΔ).
 • ·         Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα για τον τόπο μόνιμης κατοικίας του μαθητή, σε περίπτωση μετακίνησής του με μέσα μαζικής μεταφοράς. (πατήστε εδώ για λήψη).Με την υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται  και απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ για την επαλήθευση των αναγραφόμενων.
 • Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά.

Γιατί να επιλέξω ΕΠΑ.Λ.;

Η θεσμοθέτηση αλλαγών στην Ελληνική Επαγγελματική Εκπαίδευση από τον Απρίλιο του 2016 (πρόσβαση σε ΑΕΙ, τάξη μαθητείας), όταν και ξεκίνησε η υλοποίηση του «Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης», είχε σαν αποτέλεσμα το ποσοστό εγγραφής των αποφοίτων Γυμνασίουστο Επαγγελματικό Λύκειο να ανέβει το σχολικό έτος 2018-19 για πρώτη φορά λίγο πάνω από το 30% (ΥΠΠΕΘ/ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ). Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία του Cedefop (2011) ο αντίστοιχος μέσος όρος των μαθητών που επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση στα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι 50%, στη Γερμανία 57%, στην Ολλανδία 68% και την Ελβετία 64%.

Μετά και τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων χρόνων στα βασικά χαρακτηριστικά των Επαγγελματικών Λυκείων περιλαμβάνονται:

α) η απονομή Απολυτηρίου και Πτυχίου.

Στους απόφοιτους των ΕΠΑ.Λ. που ολοκληρώνουν με επιτυχία τη φοίτησή τους απονέμεταιτόσο απολυτήριο Λυκείου απόλυτα ισότιμο με το αντίστοιχο του Γενικού Λυκείου, όσο και Πτυχίο επιπέδου 4 της αντίστοιχηςπαρακολουθείσης ειδικότηταςτο οποίο σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί προαπαιτούμενο για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

β) η αλλαγή της δομής των ΕΠΑ.Λ. και η πλήρης αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών.

 • Στην Α’ Τάξη προσφέρεται στους μαθητές ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών αποτελούμενο από μαθήματα γενικής παιδείας και ομάδων προσανατολισμού.
 • Στη Β΄ Τάξη γίνεται επιλογή ανάμεσα σε εννέα τομείς σπουδών και διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας (12 ώρες) και εργαστηριακών μαθημάτων (23 ώρες).
 • Στη Γ΄ Τάξη γίνεται διαχωρισμός των τομέων σπουδών σε επιμέρους ειδικότητες, με μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικοτήτων (θεωρητικά και εργαστηριακά).

γ) η πρόσβαση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Μετά την πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΙ (ν. 4610/2019), τα νέα ποσοστά διαθέσιμων θέσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 • 5% για Πολυτεχνικές Σχολές, Τμήματα Ιατρικής-Οδοντιατρικής-Κτηνιατρικής-Φαρμακευτικής-Φυσικής-Βιολογίας-Γεωλογίας,
 • 10% για τα υπόλοιπα τμήματα των Πανεπιστημίων και
 • 20% για Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε..

Επιπλέον, έχει δημιουργήθηκε κοινή ομάδα σχολών σε Πανεπιστήμια και Στρατιωτικές σχολέςΥπαξιωματικών στις οποίες έχουν πρόσβαση οι απόφοιτοι όλων των τομέων. Αν και τα αναφερόμενα ποσοστά διαθέσιμων θέσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ.φαντάζουν αρκετά μικρά σε σχέση με τα ποσοστά για αποφοίτους των Γενικών Λυκείων, είναι αρκετά ικανοποιητικά αν ληφθεί υπόψιν

 • το πολύ μικρό ποσοστό μαθητών ΕΠΑ.Λ. της Γ’ τάξης που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ.
 • ότι τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ΕΠΑ.Λ. είναι , κατά γενική ομολογία, σαφώς μικρότερου βαθμού δυσκολίας έναντι του βαθμού δυσκολίας των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων του Γενικού Λυκείου.

με αποτέλεσμα η πρόσβαση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ.στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση να χαρακτηρίζεται  ευκολότερη σε σχέση με την πρόσβαση των μαθητών τουΓενικού Λυκείου.

δ) η εφαρμογή του «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας».

Ακολουθώντας το γερμανικό πρότυπο της διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2016-2017 ξεκίνησε η λειτουργία μιας προαιρετικής Τετάρτης Τάξης για τους απόφοιτους των ΕΠΑ.Λ., στην οποία εφαρμόζεται το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) με συνολική διάρκεια (9) μήνες που περιλαμβάνει:

 • αμειβόμενη, με 75% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, και με ασφαλιστική κάλυψη μαθητεία και εκπαίδευση στο χώρο εργασίας (4 ημέρες/εβδομάδα), και
 • μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική μονάδα (1 ημέρα/εβδομάδα)

Μετά το πέρας της Τάξης Μαθητείας οι μαθητές/τριεςμπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη λήψη πτυχίου επιπέδου 5 αντίστοιχο με το πτυχίο των ιδιωτικών και δημοσίων ΙΕΚ. Η διαδικασία πιστοποίησης για το επίπεδο 5 του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – το οποίο και μοριοδοτείται με εκατό πενήντα (150) μόρια στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ κατηγορίας ΔΕ (ν. 4521/2018-άρθρο 28) -είναι κοινή για ΙΕΚ και ΕΠΑΛ.

Ποιοι εγγράφονται/μετεγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ.

Οι κυριότερες περιπτώσεις εγγραφών/μετεγγραφών στα ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με την Υ.Α  79942/ΓΔ4/21.5.2019 (ΦΕΚ Β 2005/31.5.2019) είναι:

Α’ τάξη

 • Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου.

Β’ τάξη

 • Οι προαχθέντες της  Α΄ τάξης  ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ.
 • Απόφοιτοι ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. διαφορετικού τομέα από αυτόν τον οποίο παρακολούθησαν κατά την αποφοίτησή τους, παρακολουθώντας  ΜΟΝΟ τα μαθήματα του τομέα που επιθυμούν (23 ώρες/εβδομάδα) ώστε να αποκτήσουν πτυχίο της ειδικότητας που θα επιλέξουν.

Γ’ τάξη

 • Οι προαχθέντες της  Β΄ τάξης  ΕΠΑ.Λ. συνεχίζοντας σε ειδικότητα του τομέα που ολοκλήρωσαν στη Β’ τάξη.
 • Οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄τάξη ΕΠΑ.Λ. για απόκτηση και 2ου πτυχίου της ειδικότητας του τομέα που παρακολούθησαν κατά την αποφοίτησή τους, παρακολουθώντας  ΜΟΝΟ τα μαθήματα της ειδικότητας  που επιθυμούν (23 ώρες/εβδομάδα).

Τομείς/Ειδικότητες ΕΠΑ.Λ. Κισάμου

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τους τομείς (Β’ Τάξη) / ειδικότητες (Γ’ Τάξη) που δύνανται να λειτουργήσουν στο ΕΠΑ.Λ. Κισάμου.

Α’ τάξηΒ’ Τάξη (τομείς)Γ’ Τάξη (ειδικότητες)
μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμούΜηχανολογίας1Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τεχνικός Οχημάτων
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και ΑυτοματισμούΤεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων1
ΠληροφορικήςΤεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Υγείας – Πρόνοιας – ΕυεξίαςΚομμωτικής Τέχνης1
Βοηθός Νοσηλευτή2
Γεωπονίας, Τροφίμων και ΠεριβάλλοντοςΤεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Διοίκησης και Οικονομίας3Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

1Στους απόφοιτους χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος κατόπιν προϋπηρεσίας,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2Στους κατόχους πτυχίου επιπέδου 5 χορηγείται άδειαάσκησης επαγγέλματος χωρίς να προαπαιτείται προϋπηρεσία

3Το Οικονομικό Επιμελητήριο χορηγεί στους απόφοιτους Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Τάξης Δ΄ κατόπιν προϋπηρεσίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στους απόφοιτους όλων των τμημάτων χορηγείται Πτυχίο ειδικότητας ΔΕ που είναι απαραίτητο προσόν για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς του Δημοσίου για την πλήρωση θέσεων κατηγορίας ΔΕ αντίστοιχης ειδικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με το ΕΠΑ.Λ. Κισάμου (τηλ. 28220 22275 – 22210)

Μοιραστείτε την είδηση