Πρόσληψη 4 ατόμων ΔΕ | Δήμος Πλατανιά

Στην πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 4 μηνών, για την αντιμετώπιση έκτακτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα προχωρήσει ο Δήμος Πλατανιά.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης στον δικτυακό τόπο του Δήμου Πλατανιά www.platanias.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στα e-mail: mgiakovidou @ platanias .gr & andreadaki @ platanias .gr , ή αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου από την 3-7-2020 έως και 10-07-2020.

Αναλυτικότερα

Για να δείτε τα απαιτούμενα προσόντα και επιπλέον πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Μοιραστείτε την είδηση