Πρόγραμμα κυκλικής Οικονομίας «REPLACE» | Κρήτη

Το πρόγραμμα REPLACE – Περιφερειακές Δράσεις για την Κυκλική Οικονομία (Interreg Europe), αναμένεται να ξεκινήσει η Περιφέρεια Κρήτης καθώς ήδη ομάδα της, συμμετείχε στην έναρξη των εργασιών του στις Βρυξέλλες.

Το REPLACE έχει μια καινοτόμο προσέγγιση που δεν επικεντρώνεται σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες πτυχές της κυκλικής οικονομίας.
Αναλυτικότερα, αντιμετωπίζει την έλλειψη κοινής και αποτελεσματικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία σε περιφερειακό επίπεδο.
Με την εισαγωγή στα μέσα περιφερειακής πολιτικής, μέτρων ικανών να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειών.

Στόχοι προγράμματος

  • Η ενσωμάτωση, η ανάπτυξη και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το επιτυχημένο πρόγραμμα H2020 SCREEN (screen-lab.eu) και η συμβολή στη συμμετοχή των φορέων χάραξης πολιτικής και των διαχειριστικών αρχών.
  • Δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που επικεντρώνονται στον εντοπισμό, στην αξιοποίηση και στην χρηματοδότηση κυκλικών αλυσίδων αξίας.
  • Η επιτυχία για συνεργική χρήση της χρηματοδότησης για την κυκλική οικονομία, που συνδέεται με τις Περιφερειακές Στρατηγικές της Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 και η ενίσχυση επιδόσεων στην καινοτομία, της ανταγωνιστικότητα, την οικονομίας και την απασχόληση. Ταυτόχρονα να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των μέσων πολιτικής.

Στα πλαίσια της εναρκτήριας συνάντησης οργανώθηκε δημόσια εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος στο ευρύ κοινό στις Βρυξέλλες, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή μια συνεργασία με τα άλλα προγράμματα INTERREG που ασχολούνται με την κυκλική οικονομία, καθώς και με άλλες περιφερειακές πρωτοβουλίες.

Μοιραστείτε την είδηση