Έργα αναβάθμισης παιδικών σταθμών | δήμος Πλατανιά

Με την Αρ. Διακήρυξη: 1/2020 (20PROC006731138  19-5-2020), προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την  επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αναβάθμιση κτιρίου παιδικού σταθμού Σκινέ, προσαρμογή στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» εκτιμώμενης αξίας 80.000,00 Ευρώ.
 
Με την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, θα πραγματοποιηθούν λειτουργικές αλλά και κτιριακές παρεμβάσεις, καθώς και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του κτιρίου, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις του πρόσφατου νομικού πλαισίου, για τη λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των Δήμων.   

Ανάλογο έργο προετοιμάζεται  και για τον παιδικό σταθμό των Βουκολιών στο επόμενο διάστημα.

Με τα παραπάνω έργα ολοκληρώνονται, μια σειρά παρεμβάσεων στα κτίρια των Παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά, που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια, με σκοπό την αναβάθμιση των Υποδομών τους.

Μοιραστείτε την είδηση