Τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων ανάμεσα στο υπουργείο Τουρισμού, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και τη Marketing Greece δίνει το νομοσχέδιο με τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, για τις δράσεις προβολής για την αποκατάσταση της εικόνας της Ελλάδας αναφέρεται:

«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει την 31η Αυγούστου 2020, το Υπουργείο Τουρισµού, ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄βαθµού, συµπεριλαµβανοµένων των αναπτυξιακών εταιρειών αυτών, δύνανται να συνάπτουν συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών µε την εταιρεία µε την επωνυµία «MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «Marketing Greece A.E.» µε απευθείας ανάθεση και, πάντως, τηρουµένης κανονικά της διαδικασίας ανάρτησης στη Διαύγεια, ανεξαρτήτως της αξίας της σύµβασης, κατά παρέκκλιση της κείµενης εθνικής νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω συµβάσεις µετά από τη σύναψή τους θα υποβληθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για κατά προτεραιότητα έγκριση, εφόσον αυτό απαιτείται από τις γενικές διατάξεις.

Οι συµβάσεις αφορούν αποκλειστικά στην υλοποίηση προγραµµάτων και δράσεων προβολής, διαφήµισης, προώθησης, επικοινωνίας και δηµόσιων σχέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο της χώρας συνολικά, όσο και µεµονωµένων περιοχών της, µε στόχο την άµεση αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπειών στον ελληνικό τουρισµό από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, µε παράλληλη ενίσχυση της εικόνας της χώρας και της τουριστικής αγοράς».

Μοιραστείτε την είδηση