Απώλεια αστυνομικής ταυτότητας | μέσω gov.gr η δήλωση

Απλουστεύεται η διαδικασία δήλωσης απώλειας της αστυνομικής ταυτότητας, προκειμένου να μειωθούν οι συναλλαγές με τους αρμόδιους φορείς, με τους πολίτες να μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν την ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ) των θυρίδων της Ελληνικής αστυνομίας, για να αποφύγουν καθυστερήσεις.

Η διαδικασία

1. Η δήλωση απώλειας του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-EΨΠ), εφεξής ΕΨΠ, που θα έχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
2. Για την υποβολή της δήλωσής θα πρέπει να έχει προηθηγεί η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου/χρήστη.
3. Μετά την υποβολή της στην ΕΨΠ, η δήλωση θα αποστέλλεται στη θυρίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πως θα χρησιμοποιείται

Η δήλωση του πολίτη θα έχει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες:
1) Ως ηλεκτρονικό έγγραφο διακινούμενο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα και με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου.
2) Ως έντυπο έγγραφο, εφόσον εκτυπωθεί από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΨΠ, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου.

Μοιραστείτε την είδηση

Χρηστάλλα Κακαβελάκη

biskotto.gr

Χρηστάλλα Κακαβελάκη έχει δημοσιεύσει 20733 άρθρα. Δείτε όλα τα άρθρα του συντάκτη Χρηστάλλα Κακαβελάκη