892 προσλήψεις σε ΕΟΔΥ και ΓΓΠΠ | αρμοδιότητες

Προσλήψεις στις κινητές μονάδες Υγείας του ΕΟΔΥ και στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα. Συνολικά θα απασχοληθούν 892 άτομα είτε με οχτάμηνες είτε με τρίμηνες συμβάσεις που μπορούν να ανανεώνονται.

700 προσλήψεις νοσηλευτών στον ΕΟΔΥ

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης-Επενδύσεων και Υγείας θα γίνουν επτακόσιες (700) προσλήψεις ΠΕ/ΤΕ νοσηλευτών για τη στελέχωση των KOMY Ειδικού Σκοπού και εν ελλείψει αυτων ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων/Πε τεχνολόγων ιατρικών Εργαστηρίων ή TE Επισκεπτριών/τών Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού/Βοηθών Ιατρικών και βιολογικών Εργαστηρίων.

Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού διενεργείται από τον ΕΟΔΥ ως φορέα υλοποίησης και ειδικότερα προσλαμβάνονται με απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας αίτησης.

Οι βασικές λειτουργίες του ΕΟΔΥ περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως η επιδημιολογική επιτήρηση, η εκτίμηση κινδύνου, η παροχή γνωμοδοτήσεων σε επιστημονικά θέματα, η ετοιμότητα και ανταπόκριση αξιόπιστων συγκρίσεων επιδημιολογικών δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, η εκπαίδευση – κατάρτιση και επιμόρφωση στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, η ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών Υγείας σχετικά με τους κινδύνους σοβαρών υγειονομικών απειλών και η προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα Δημόσιας Υγείας.

Το προσωπικό θα τοποθετηθεί και στα Περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα Πολιτικής Προστασίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, να μην υπερβαίνουν το 40ο έτος της ηλικίας τους, να κατέχουν τα ειδικά προσόντα ανά κλάδο και ειδικότητα.

Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει την στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Να μην έχουν καταδικαστεί και στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

Να έχουν τίτλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και κριτήριο εντοπιότητας, γνώση ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι προσλαμβανόμενοι θα ακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης 40 ημερών το οποίο θα αφορά ζητήματα ιχνηλάτισης και παρακολούθησης και απομόνωσης των ασθενών με covid19 και των στενών επαφών τους καθώς και αντιμετώπισης υγειονομικών απειλών και κινδύνου.

Σκοπός του ΕΟΔΥ είναι:

  • Η παρακολούθηση και η εκτίμηση της υγείας του πληθυσμού και των βιολογικών, κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων που την επηρεάζουν.
  • Η επιδημιολογική επιτήρηση και η παρακολούθηση των επιπτώσεων των μεταδοτικών νοσημάτων στη δημόσια υγεία.
  • Η κατάρτιση και λήψη μέτρων πρόληψης και η ενημέρωση του εκάστοτε πληθυσμού – στόχου για την προστασία της υγείας και την εξασφάλιση της ευεξίας και ευζωίας του.
  • Η λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία του πληθυσμού από κάθε είδους απειλές που οφείλονται σε μεταδοτικά νοσήματα, η προώθηση δράσεων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας, η πρόληψη των χρόνιων και μη μεταδοτικών νοσημάτων και η αντιμετώπιση καταστάσεων βλαπτικών για την υγεία.
Μοιραστείτε την είδηση